Monthly Archives: October 2016

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 386: 豆 (mazăre)

sponsored links

 

Kanji 386

Kun-yomi: まめ (mame)

On-yomi: トウ (tou)、ズ (zu)

 

猿太郎は豆を食べる。

Sarutarou wa mame wo taberu.

Sarutaro mănâncă mazăre.

 

mame-blog

sponsored links

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 385: 等 (egal)

 

Kanji 385

Kun-yomi: ひと(しい) (hito(shii)

On-yomi: トウ (tou)

 

猿太郎とバナナは大きさが等しい。

Sarutarou to banana wa ookisa ga hitoshii.

Sarutaro este la fel de mare ca o banana.

 

hitoshii-blog