Category Archives: M

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 496: 結 (a lega)

sponsored links

Kanji 496

Kun-yomi: むす(ぶ) ) (musu(bu))、ゆ(う) (yu(u))、ゆ(わえる) (yu(waeru))

On-yomi: ケツ (ketsu)

 

猿太郎は漢字テストの結果を見る。

Sarutarou wa kanji tesuto no kekka wo miru.

Sarutaro vede rezultatul testului de kanji.

 

sponsored links

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 478: 求 (a căuta)

Kanji 478

Kun-yomi: もと(める) (moto(meru))

On-yomi: キュウ (kyu-)

 

猿太郎は助けを求める。

Sarutarou wa tasuke wo motomeru.

Sarutaro cere ajutor.

 

motomeru