Category Archives: Y

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 470: 喜 (fericit)

sponsored links

Kanji 470

Kun-yomi: よろこ(ぶ) (yoroko(bu))、よろこ(ばす) (yoroko(basu))

On-yomi: キ (ki)

 

猿太郎は喜ぶ。

Sarutarou wa yorokobu.

Sarutaro se bucură.

 

yorokobu-blog

sponsored links

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 440: 和 (armonie)

Kanji 440

Kun-yomi: やわ(らぐ) (yawa(ragu))、やわ(らげる) (yawa(rageru))

On-yomi: ワ (wa)

 

猿太郎は和食を食べる。

Sarutarou wa washoku wo taberu.

Sarutaro mănâncă mâncare japoneză.

 

wa-blog